มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

ประกาศโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรนิกส์ e-budding (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่49 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรนิกส์ e-budding (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

sar58 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426