**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก**

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกาาของสถานศึกษา บนพื้นฐานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปฎิบัติ
พันธกิจ

1.จัดระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ

มาตรฐานของสถานศึกษา

3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4.เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณืของโรงเรียนให้ยั่งยืน

5.ส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนวิถีความเป็นไทยตามค่านิยมหลัก 12 ประการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา

 


webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426